Larapinta

Tijdperk van Synthese

Het begin van het tijdperk van Synthese komt in volle vaart op de mensheid af. Dit houdt in dat de mens nog sneller en
directer voor keuzes komt te staan die betrekking hebben op zijn "nieuwe zijn".
Synthese wil zeggen dat het afzonderlijke, verschillende zienswijzen versmelt tot één geheel. Dat het éénheid schept uit
deze verscheidenheid. Dat is het doel van alle leven.

Toen ik inmiddels meer dan 30 jaar terug tijdens een operatie, voor de keuze werd gesteld om uit dit leven te stappen of
verder te gaan in dit lichaam met als doel een wegwijzer te zijn voor de mensheid om de komende tijden de verwarring en
bijkomende problematieken een beetje te helpen verzachten en inzichten te kunnen geven, heb ik ja gezegd. En toegestemd om
daarin mee te helpen.
Niet wetende waar ik aan begon.(wat ook maar goed is geweest omdat ik anders wel 100 keer nagedacht zou hebben).

Er werd mij verteld dat ik getraind zou worden om dit werk zo goed mogelijk te kunnen doen.
Daar ik van kinds af aan altijd al contact had met deze "andere wereld"wat ik "mijn familie "noem en ook meer een band mee
had dan mijn fysieke familie was dit voor mij in mijn mens-zijn geen moeilijke en erg vreemde ervaring en keuze.

Vanaf dat moment ben ik geconfronteerd met al mijn eigen voor- en ver- oordelingen over anderen. Ook werd mij getoond door
middel van uittredingen waarin ik door verschillende meesters mee werd genomen naar andere levens waar ik inzichten in de
patronen van het menselijk gedrag kon leren doorzien. Ook de bedoelingen van het grote plan in het geheel. Niet alleen op de
mensheid betrekking hebbend, maar ook voor ons universum en daar buiten. De les dat al wat leeft aan natuurwetten onderhevig
is. Ongeacht de levensvorm. Het werd mij duidelijk gemaakt dat men respect diende te hebben voor elke levensvorm en traditie.

Vaak werd ik meegenomen wanneer ik het totaal niet eens was met bepaalde gewoonten en tradities van mij onbekende rassen en/of levensvormen.

Als voorbeeld gebruik ik vaak dat ik het zo moeilijk vond om in de westerse landen mijn draai te vinden. Ik zat vol
vooroordelen en had en beperkte mening gezien vanuit het standpunt van de eigen ervaringen in dit of voorgaande levens. Ook
de onmacht die ik vaak voelde om de situaties niet te kunnen of mogen veranderen.

Ik werd op een van mijn astrale reizen meegenomen naar het oosten en mijn leraar vroeg naar wat voor mij zo belangrijk was ten opzichte van het westen.       

Ik verwoorde direct dat dit kwam omdat deze mensen meer vanuit het hart leefden. Op zijn opmerking om dieper in de harten te
kijken naar de oprechtheid van deze en de westerse mens zag ik dat op dit diepere niveau er geen enkel verschil was.

Het enige dat het verschil maakte kwam door de omgevingsfactoren. Het oosten was meer gericht op het samen delen vanwege de
armoede die er was en men zich daar minder ver van zichzelf verwijderde dan het westen. De westerse mens was meer gericht op
het uiterlijk, de bezittingen die zichtbaar waren. Naar mijn idee was het een stom plan wat men daar deed en kon dit
probleem gemakkelijk opgelost worden en zou er vrede zijn.
Ik kreeg daarop het antwoord door mij te tonen wat daarvan het gevolg zou zijn en wat de rol van de mensheid zo uniek maakte.

De mensheid is het enige ras dat de vrijheid van keuze heeft. Die keuze houdt in dat men de energie kan gebruiken
zoals de mens dat zelf wil. Dit was niet bij elk mens bekend en heeft er toe geleid dat men misbruik is gaan maken van het
vertrouwen wat de mensheid van nature heeft gehad in de Bron. Noem het God, Allah Iman Mahdi of Budha etc. met als gevolg
dat er een disbalans is ontstaan in het welzijn van de mensheid. Mensen die de macht hebben, mensen die maar accepteerden
dat een situatie zo was en de mensen die er tegen in opstand kwamen. Kortom, de mensheid heeft in de loop der eeuwen geleerd
te overleven in plaats van leven.

Nu liet mijn meester zien dat het hele plan van oost en west was alles tot in het diepste te laten ontstaan en tot
ontwikkeling te laten komen en dan de mensheid de bewuste keuze te kunnen aan tonen dat er meer is dan overleven. Dat het
leven bedoeld is om alles wat men nodig heeft daar aanwezig is maar men zelf in actie zal moeten komen om deze twee
verschillende zienswijzen met elkaar te integreren. Het vertouwen weer te krijgen dat elk mens evenveel recht heeft op
datgene wat er is. Maar de mens zal daar zelf voor moeten kiezen.

In de loop der jaren is de mensheid er naar toe gebracht om meer begrip te krijgen over oost en west.

Het is makkelijker geworden om naar het oosten en westen te reizen om deze
verschillen te leren zien vanuit het aspect van balans en disbalans en wat men er zelf mee kan doen. Het oosten moet leren
meer de materiële zijde van het leven te accepteren en het westen de geestelijke zijde van het leven te integreren. Wanneer
dit meer in balans komt is er automatisch een brug die geslagen wordt tot begrip en verantwoordelijkheid en inzicht over het
hoe en waarom.

Door deze uitleg kon ik mijn eigen vorige levens, veroordelingen en afkeer beter accepteren omdat ik daardoor inzag dat het
mijn eigen wantrouwen en angsten waren die maakten dat ik aan oude patronen vasthield. Ondanks dat zij mij pijn deden.
Daardoor heb ik geleerd meer begrip te hebben voor mijzelf als mens, maar ook voor mijn medemens en andere levensvormen en
gewoonten. Ik durf niet te zeggen dat ik in het geheel niet meer oordeel, maar weet wel dat, wanneer ik dit doe, ik mijzelf
onmiddellijk afvraag wat en welke angst of verantwoordelijkheid ik tracht te ontlopen en bij de ander projecteer. Datgene
wat ik er in de loop der jaren van geleerd heb is dat ik er alleen maar sterker van ben geworden en meer zelfrespect heb
gekregen. Ik heb geleerd nee te zeggen tegen die situaties waar er geen wisselwerking is. Deze los te laten met het weten
dat ik deze situatie niet wens omdat ik vanuit een visie van synthese wil leven en alles wat mij daarin bewust beperkt zal
moeten loslaten omdat nu eenmaal niet iedereen de prijs er voor wil betalen. Ik weet dat ik elk moment van de dag mijzelf in
de spiegel kan zien en zeggen"ik heb geleefd en geen bewuste schade aan anderen gebracht omdat ik de dingen bij mijzelf heb
gehouden en weet dat mijn versie de juiste is voor mij maar die niet voor een ander hoeft te zijn. Ik heb geleefd omdat ik
weet dat ik mijzelf niet anders voorgedaan heb dan die ik ben op dit moment. Ik heb geleefd zonder afhankelijk te zijn van
de goed of afkeuring van wie dan ook. Ik ben mij bewust dat ik ben die ik ben en streef er naar dit steeds meer tot
uitdrukking te brengen. Ik ben mij bewust dat ik bij mensen iets losmaak. Maar bovenal ben ik mij bewust dat ik licht breng
op donkere plekken. Ik ben mij bewust dat elk mens is zoals ik en daarin geen voorrangspositie heb, maar dat elk mens
ditzelfde over zichzelf kan zeggen.

Synthese is immers iets dat eenheid uit deze verscheidenheid schept. En dat is wat er met mijn nieuwsbrief door mij bedoeld is.

Deze weg is de weg die wij als mensheid na december met zijn allen zullen moeten erkennen en accepteren en de confrontatie
met de eigen kracht alleen maar meerwaarde en balans brengt in de mens zelf maar ook in alle andere levensvormen.

Dit is het doel van het menselijk leven. Elke mogelijke manier van eenheid te koesteren en voeden.


Waarheen je ook gaat.
Ga met je hele hart.(bron onbekend).

  © Thea Lagendijk

To the English website