Larapinta

Seti 2

Seti spreekt:         Liefde en verbondenheid.

Ja, lieve medereizigster.
Je kijkt als door een venster de ruimte in maar kan het nog niet helemaal op de juiste plaats zetten, denk je.
Maar is het je niet opgevallen dat de laatste tijd(en) er steeds meer vanuit jezelf gebeurd?. Wij zijn merkbaar aanwezig, ook al twijfel je hier soms aan.
Het Alpha-Betha is begonnen. De acceptatie is totaal.

Liefde waarover je zoveel mijmert is er in vele, vele vormen. Het is jouw taak (een van de vele) om deze liefde tot uitdrukking te brengen door zowel woord als daad.
Ik ga je nu een stukje vertellen over mijn planeet.

Ja, het is zo dat ik op dit moment hiermee verbonden ben.
Lang heel lang heeft mijn volk en ook het jouwe, hier in harmonie geleefd.
Alles en alles was in balans.
Maar door deze balans zijn wij in een spiraal van experimenteren gekomen om onze liefde voor en aan het leven uit te breiden.

Daartoe hebben wij tijdens het grote overleg met alle levens, besloten om ook anderen tot onze planeet toe te laten, om de reacties en uitwerkingen hierin te zien.
Ook jij bent hier een lange tijd geweest om deze lessen te leren.
Ja, ook op aarde hebben wij bepaalde menselijke wezens benaderd om hun uitwerking te zien.
Wij mogen spreken van een geslaagd experiment.
Het is meer en beter geworden dan wij ooit hadden gehoopt.
Het uiteindelijke doel hiervan is om zowel in jullie wereld als ook, ik zal het voor het gemak het Universele stelsel noemen, een harmonie te kunnen creëren, waarin een ieder zichzelf kan zijn, en leven met al wat is in respect en balans.
Maar daar dit experiment meer dan geslaagd is kwamen wij er achter dat er, wilden wij dit gaan uitdragen en uitvoeren er een zeer hoge trilling vereist is.
En dit gaf in bepaalde werelden, waaronder jullie aarde, grote problemen. (De zwaartekracht)
Om deze liefde uit te kunnen drukken, is er een bepaalde mate van, hoe zal ik het noemen?, onthechting van de persoonlijkheid, geen eigenbelang, maar een bereidheid tot samen delen vereist Zielenbewustzijn in uw taal genoemd. Zodat er weer een contact tot stand kan komen tussen de mensheid en ons.


(Wil het menselijk lichaam deze hogere trillingen aan kunnen, dan zal men vanuit het zielenbewustzijn moeten werken omdat deze trillingsfrequentie hoger ligt en meer licht kan vasthouden dan de persoonlijkheid van de mens. De persoonlijkheid heeft nog teveel van het instinctieve en de oude informatie in zich zitten waardoor er een lagere frequentie is dan het zielenbewustzijn.Het  zielenbewustzijn staat in constante verbinding met de individualiteit van elke persoon.                             De persoonlijkheid heeft geen constante verbinding met de ziel.)

Dit heb je voor een deel aangevoeld toen je jezelf met ons in contact bracht met de vraag wat er mis was met samen delen.
Wel, er is niets mis mee.
Alleen de energie zal op een bepaalde snelheid moeten trillen, wil je het als mens kunnen plaatsen en ervaren op de manier zoals wij bedoelen en waarvan de herinnering binnen elk lid van de mensheid diep verborgen ligt om weer herkent en uitgedrukt te worden. Dit is waar elk mens bewust of onbewust naar verlangd.

Er is tijdens dit overleg besloten om dit plan toch door te zetten.
Ondanks de grote veranderingen welke dit voor de aarde en zijn hele zonnestelsel zou hebben.
Maar dan zou een ieder daarvoor toestemming moeten geven, niet alleen jullie aarde, maar ook elke planeet verbonden met en alle andere rijken welke in dit stelsel aanwezig zijn.

Daar jullie als mensheid de enigen zijn welke een echt vrije keuze kunnen maken van uit het dualiteitenaspect, lag dus het grootste keuzepunt bij de mensheid.
De tijd was gegeven tot 2012 zoals velen op uw aarde het noemen.
De berekeningen waren, dat tegen die tijd vanuit aardse begrippen, de mogelijkheid aanwezig was om de totale energie ommekeer te weeg te brengen.
Maar dit is inmiddels al verschoven naar 2007 omdat de roep om liefde en wil ten goede vele malen sterker is geworden en er dus een verhoging van energie input mogelijk was en heeft plaats gevonden. Alles in de kosmos trilt dan op de meest gunstigste manier, om dit zo maar te noemen.
Maar de mensheid moest eerst toestemming geven en er was het aantal zielen van 144000 vereist om deze hogere trilling te kunnen verdragen en verankeren, om deze weg vrij te maken.

Dit is zoals je weet al begonnen tijdens jullie tweede wereldoorlog.
Toen is het verlangen in beweging gezet en de reactie gepeild. In de jaren ’72 tot ’74 zijn er kanalen geopend en gezet op en in de aarde om dit mogelijk te maken.
Daarna is er steeds een stappenplan gemaakt van 2 jaar en 4 en halve maand in jullie tijd gesproken, om te zien hoe de mensheid en de aarde, maar ook uw sterrenstelsel hierop reageren zou.
Het bleek dat er aanpassingen gemaakt moesten worden om te zorgen dat het hele proces niet te snel zou gaan om ook de andere stelsels en natuurwezens/rijken hierop in te laten werken en aan te laten passen.
Ook om het hele proces op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten plaatsvinden.
Dit is een van de redenen dat er meerdere natuurreacties op uw aarde merkbaar zijn geweest. Dit alles heeft ook zijn reactie in de kosmos en ook daar moesten aanpassingen gedaan worden.
Daar er door deze verhoogde trilling bijwerkingen waren is gebleken, dat er veel niet meer in de verhoogde energie nodig is en geen functie meer heeft.
Dit alles zal dus overbodig zijn in de nieuwe wereld.

Maar om de vrije wil van de mensheid te respecteren is er besloten om een andere planeet ter beschikking te stellen voor diegenen welke de keus nog niet willen maken of kunnen vanuit bepaalde leerprocessen voor hun pad, waar al deze dingen blijven bestaan.
Ook is er een (alternatieve) planeet waar (mocht het project nog meer opleveren), er een gewenningsplaneet gecreëerd mag worden .
Deze planeet bestaat uit alle creaties van de mensheid over liefde, harmonie, balans, samen delen etc.
Elke gedachte welke te maken heeft met het bewust creëren komt hierin terecht en kan beleefd en ervaren worden.
Noem het de planeet van de vermoeide zielen in creatie.
Hier kunnen zij bijkomen van de soms zeer zware lessen en ervaringen.
Het zullen de voorlopers zijn van de nieuwe energie welke hier even bij kunnen komen.

Daarnaast zal er in het hele universum, en niet alleen in jullie sterrenstelsel, een verbinding ontstaan vanuit het, zoals het in jullie taal genoemd wordt”het hoogste goed”.
Er zal aan gewerkt moeten worden om elke planeet zijn eigen functie en waarde te laten behouden, maar dit alles op een hoger plan te brengen.
Dit is een onderwerp waarop uw aarde een prachtig voorbeeld is van de reactie vanuit de kosmos.
Maar tevens een waarin ook de problematiek gevonden kan worden.

U ziet dat door het openstellen van uw grenzen, er een bepaalde grenze-loosheid is ontstaan, waarmee u op dit moment nog geen raad weet.
Men verliest of de eigen identiteit als volk en de eigen functies, of er wordt juist te sterk de nadruk gelegd op de nationaliteit.
Dit alles heeft met deze veranderingen te maken.
Om hier alvast een balans in zien te vinden en ondanks het samen delen, zichzelf te blijven.
De eigen natuurlijke capaciteiten uit te drukken, de kwaliteit te verbeteren en dit niet te doen vanuit eigen belang, maar vanuit de werkelijke wezenskern.
Dit is de bedoeling van dit alles.
Dat elke natie haar eigen opdracht en kracht hier tot uitdrukking laat komen.
Want elk land heeft zijn eigen rol in het grote plan en de kennis welke zij heeft te delen met elkaar.

Wij hebben uw wereldleiders benaderd zo u weet en velen reageren nu steeds meer hierop. Maar er zijn er ook welke deze plannen voor eigen doeleinden willen gebruiken en werken dus tegen.
Dit zal niet te lang meer duren daar de mensheid zelf steeds meer op het plan gaat reageren en er een uitdrukking aan wil geven.
Maar op dit moment is het nog de angst en het ongeloof in zichzelf dat dit proces vertraagt, en daar kunnen wij bij helpen, mits de mensheid dit toe staat.

Ik dank je voor het luisteren.
Espavo min yad.
 

To the English website