Larapinta

Nieuwsbrief en programma september 2014

Larapinta Nieuwsbrief 7 september 2014 

Beste lezer, 

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op en de scholen zijn ook weer gestart.

Afgelopen jaar is de ontwikkeling van de mensheid in een stadium gekomen van de stappen die men neemt dienen in het algemeen belang te zijn. Iedereen en alles staat in het kader van de eigen plaats in nemen. Of dit nu een land, bedrijf , instelling of persoon is doet er niet toe. Men wordt daar naar toe geleid waar men het best tot uitdrukking kan brengen waar men voor bedoeld is in het grote plan van het leven. Alles wat niet in overeenstemming met dit plan is zal geen voeding meer krijgen en is tot mislukken gedoemd. Dit wil niet zeggen dat alles direct in juiste banen verloopt. Helaas zijn er nog genoeg mensen en instellingen waarvan de macht nog zeer groot is. Deze macht is weliswaar tanende maar zij hebben(nog) een vertragende werking op al wat  verbetering voor iedereen en samen delen zonder machtsuitoefening inhoud.

Met name de laatste twee maanden wordt de mensheid geconfronteerd met de consequenties van de eigen keuzen. Men kan niet meer in de comfortzone blijven zitten. Hoe dan ook wordt men goedschiks of kwaadschiks geleid naar de weg van bewustzijn. De bewustwording van de ware motivaties die het eigen handelen zichtbaar maakt.

 

Nu wordt het voor velen steeds duidelijker dat al de zekerheden die men dacht te hebben  één voor één aan het verdwijnen zijn. Of dit nu op geld- carrière- of relatiegebied is maakt niet uit. De confrontatie is er.

De ellende in de wereld is het gevolg van een tekort aan inzicht en een hoop onwetendheid. (onbewustheid).

De mensheid heeft in de loop der eeuwen een paar sterke eigenschappen ontwikkelt wanneer het op confrontatie aan komt.

De eerste primaire reactie is angst. Angst om een fout te maken. Deze ervaring wordt immers dagelijks onder de neus gewreven? Goed of Fout. Elk mens wil goed doen en zijn. Helaas is het zo dat een grote meerderheid van de mensheid er nu pas achter aan het komen is dat veel van de gemaakte keuzes voortgekomen zijn uit angst.

Daardoor projecteert hij dus onmiddellijk de onaangename ervaring buiten zichzelf. voelt zich dom; tekort geschoten; etc.

Dan hangt het van  het bewustzijn van de mens af  wat zijn volgende keuze zal zijn. Eerlijk de verbinding met zichzelf  aangaan en de acceptatie dat er een andere oplossing gezocht dient te worden omdat dit of dat niet meer de juiste manier om uit te voeren is en hij meer verantwoordelijkheid zal moeten dragen voor de eigen keuzen daar in , of het maar weer verder verdringen van de waarheid in zichzelf en daardoor het probleem buiten zichzelf blijven plaatsen omdat hij niet van plan is de verantwoordelijkheid zelf te dragen.

De laatste jaren is de mensheid er naar toe geleid dat men meer verantwoordelijkheid moest gaan leren dragen voor het eigen leven.

Dat men de mogelijkheden kreeg te zien dat wanneer men bereid is samen de handen in elkaar te slaan als mens tot veel meer in staat is dan hijzelf ooit had gedacht. Maar dit alles geeft ook aan dat wij allemaal een schakel zijn waarin iedereen even belangrijk is en niemand gemist kan worden.

Nu is de meerderheid van de mensen wel bereid te erkennen dat het anders moet en het hoog tijd is willen wij een betere wereld creëren  er meer bewust en met meer verantwoordelijkheid  gehandeld dient te worden.

Alleen ……de acceptatie van deze wetenschap is bij velen ver te zoeken. De afgelopen jaren hebben wij kunnen oefenen om deze erkenning om te zetten in acceptatie.

De afgelopen maanden en de komende tijden krijgt de mensheid de voorbeelden steeds sneller aangedragen waarin dit anders kan of nog meer verfijnd kan worden.

Ook datgene wat belemmering oproept om het eigen pad of de eigen taak uit te voeren zal worden weggenomen.

Al wat geen toegevoegde waarde meer heeft zal verdwijnen.

Nu zijn wij allemaal mens en willen houden wat wij hebben en de grootste verwarring die er is ontstaan is dat zelfs daarin geen enkele concessie meer mogelijk is. Het hoort bij ons of het is een overbodige “ gewoonte” geworden waarin geen enkele groei meer mogelijk is.

Dit wil niet zeggen dat dit altijd zo is geweest. Nee, maar de mensheid moet leren om opnieuw de eigen kracht weer op te pakken zonder dat men belast wordt door oude patronen of oude verantwoordelijkheden en angsten die nu niet meer van toepassing zijn. De mensheid mag er weer aan gaan bouwen om te durven geloven dat het allemaal veel makkelijker kan en dat er voor iedereen voldoende is op deze aarde en elk op de eigen manier kan en mag leven en goed is zoals hij is.

Daarvoor hoeft men alleen maar te accepteren dat de verantwoordelijkheid voor het leven niet bij een ander ligt maar alleen in zichzelf zit. Dan  zal een ieder zich bewust zijn en steeds bewuster worden dat hij het leven zelf in de hand heeft naarmate hij bereid is de verantwoordelijkheid daarin te nemen.

Graag zou ik zeggen dat wij dan een hemel op aarde hebben, maar helaas heeft de mensheid zichzelf zo vastgeketend in de illusies van  angsten en macht enz. dat dit nog even op zich laat wachtten. Maar de wetenschap dat wanneer wij de acceptatie hebben en daarnaar in volle verantwoordelijkheid en beste kunnen handelen, dan zijn wij allemaal al een grote stap verder in het spel van mensheid en de kunst van leven.

Elke stap die men zet is weer meer in de richting van levenskunstenaar op deze dan steeds mooier wordende planeet aarde.. In elk geval zijn de mensen dan tevredener en een tevreden mens heeft geen reden om onvrede toe te staan in zijn wereld. Men kan zelf wel bedenken welk een gevolg dit zal geven. In ieder geval een vredelievender toekomst voor de jeugd die hen ook meer zal motiveren.

 

Zelf heb ik ook de laatste jaren de nodige veranderingen en processen door gemaakt waarin ook  ik sterker geconfronteerd en voorbereid ben op de afgelopen maanden om mijn keuze definitief onafhankelijk van wat dan ook te kunnen maken. Kom ik in het kort even op het privé gebied. Dit omdat velen Wim kennen toen hij nog bij het centrum betrokken was.

Ik zal in het kort verwoorden wat de juiste toedracht van zijn afwezigheid en loskoppeling van Larapinta is.

Sinds zeven jaar ben ik in gevecht geweest om de reguliere geneeskundigen aan te tonen dat er met Wim iets niet in orde was. Mede ook door Wim zijn eigen bewuste keuze om niet mee te werken heeft dit proces zo lang geduurd. Sinds januari is er eindelijk een duidelijke erkenning vanuit de reguliere zijde gekomen dat Wim o.a. een herseninfarct heeft gehad. Iets dat ik al vele malen geroepen had maar gezien werd als theatraal.

Door de lange ontkenning is er veel onherstelbare schade ontstaan en heeft geleid tot veel narigheid en verdriet op velerlei gebied.

Verder wil ik hier niet op in gaan ook niet met vragen over de situatie. Dit alles hoort bij het leven en ik heb daar in mijn keuze gemaakt en Wim de zijne. Men dient wanneer men Wim toevallig ziet er rekening mee te houden dat hij niet altijd alles begrijpt. En hem bovenal geen vragen stelt. Ik hoop dat ik op het respect voor ons beiden daarin kan rekenen. Beiden zullen met de eigen gekozen keuze verder moeten.

Ik moet zeggen dat ook ik  de neiging had om mijzelf aan de verantwoordelijkheden t.o.v. mijn taak te onttrekken en mijn werk neer te leggen. Maar mijn familie boven heeft mij duidelijk gemaakt dit niet te doen. Dankzij de ondersteuning van een paar lieve vrienden die de zwaarte van mijn keuze hebben helpen verlichten en de voornamelijk fijne prettige gemotiveerde cursisten van de Tai Chi 13 en de resultaten het laatste jaar ook met weekenden en dagen hebben mij sterk ondersteund toch door te zetten.

Waardoor ik met plezier het komende seizoen weer tegemoet zie.

 

Het spreekt voor zich dat ik vanaf het nieuwe seizoen dus deze prettige manier van omgaan met elkaar en gemotiveerde mensen door wil zetten. En nog meer mijn aandacht wil richten op positiviteit.

Een vriendelijk verzoek dan ook aan diegenen die niet gemotiveerd zijn om zich in te spannen voor de cursus waar zij zich voor opgegeven hebben , maar wel aandacht wensen, niet meer een cursus bij mij te volgen. Mijn energie is gericht op daadwerkelijk gelijkgestemde mensen waarin men elkaar respecteert en niet de constante aandacht voor zichzelf  alleen opeist en er zelf verder niets mee doet om dit gedrag te veranderen.

Gelukkig is dit nog maar een enkeling, maar dit werkt niet meer en gaat ten koste van de andere cursisten.

Ook nu heb ik het komende programma weer aangepast en ingespeeld op de vele veranderde en komende  veranderende situaties.

Zoals jullie weten wordt ik daarin ondersteund door mijn familie in de andere werelden.

Verder wordt er gewerkt aan een verbeterde website die makkelijker leesbaar zal zijn op iPhone en iPad. Ook zal in de toekomst de nieuwsbrief verdwijnen en een Blog gemaakt worden waarin nieuwtjes komen te staan. Jullie worden op de hoogte gehouden.

Dan nu het programma:

Er is een inschrijf /informatieavond op 16 september 2014 van 18:30 – 19:30 uur.

De Tai Chi 13 start op dinsdag  23 en donderdag 25 september 2014

De dinsdaglessen zijn om 18:45 en  20:30 uur. De donderdag les start om 18:45 uur.

 

Er is een bijeenkomst van oud cursisten van de chakra-en lichtwerker cursisten gepland op maandagavond 29 september 2014  om de veranderingen in deze tijd te bespreken en elkaar weer eens te ontmoeten.

Bij voldoende interesse is het de bedoeling 1x per maand bij elkaar te komen om de kennis en de  die het werken vanuit chakra of lichtwerk ontstaat met elkaar te bespreken en oplossingen daarvoor te vinden. Deze datums zijn:29 oktober en 24 november 2014.

Verder wordt er 1x per maand een meditatieavond gegeven. Elke avond is gebaseerd op de ontwikkelingen in het nu. Hoe daar zelf bewuster en gemakkelijker mee om te gaan.

De datums zijn 24 september 22 oktober en 19 november 2014.

 

Dan komen wij op het jaarlijkse themaweekend uit. Dit is gepland op 15 en 16 november 2014.

Dit jaar is het thema: De balans in je lichamen. Beheersing van de energielichamen.

Tijdens dit weekend wordt er aan gewerkt hoe de balans in je energielichamen in balans te brengen en/of te behouden. Lees meer hier over op de website. 

 

De prijzen zijn: Tai Chi 13 per blok van 10 lessen € 77,50

Lichtwerkersbijeenkomst € 17,50 voor alle 3 de datums € 45,-

Meditatieavonden  17,50 voor alle 3 de avonden €45,-

Weekend 15/16 november € 305,- incl. 2xlunch 1x diner 1x overnachting. Op basis 2 pers. kamer.

Inschrijving voor alle cursussen zijn op de voorwaarden van Larapinta.

Men is pas ingeschreven wanneer er betaald is. Betaling op de inschrijfavond of op reknr: IBAN: NL09INGB 0001 8906 79 t.n.v. T. Lagendijk te Nieuwerbrug o.v.v. Larapinta cursusdatum en cursus.

 

To the English website