Larapinta

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 januari 2015.

van:

Larapinta
Weijland 7
2415 BA Nieuwerbrug

Hierna te noemen: gebruiker
versie 1.5

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, vertegenwoordiger van Larapinta.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, ook wel de cliënt genoemd.
Overeenkomst: de mondelinge overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor

derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van

de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en bekende therapieën en eigen inzicht.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Dit betreft van allerlei orde: financieel danwel emotioneel en fysiek.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker en opdrachtgever dienen hier beide mee akkoord te gaan.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen met de opdracht (voor bijv. counseling/coaching) of langer door te gaan.

Artikel 6 Honorarium
1a. Gebruiker meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een vast honorarium voor individuele begeleiding in de vorm van coaching en counseling. Het honorarium bedraagt € 50,- per sessie van 1 uur en € 75,- per sessie van 1,5 uur. De duur van de sessie kan in onderling
overleg aangepast worden. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

1b. Gebruiker meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een bedrijf of instelling een vast honorarium voor individuele begeleiding van medewerkers van bedrijven en instellingen.Het honorarium bedraagt  per sessie van 1 uur en  per sessie van 1,5 uur. De duur van de sessie kan in onderling overleg aangepast worden.

Deze bedragen zijn exclusief BTW.

1c. Als de sessie niet in de praktijkruimte van de gebruiker plaatsvindt en de gebruiker naar een andere plaats moet reizen om de sessie plaats te doen vinden, zal een reiskostenvergoeding van € 0,35 per verreden kilometer in rekening gebracht worden.

2.a Gebruiker meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een honorarium voor begeleiding en training van groepen (workshops,seminars e.d.). Het honorarium wordt per event (workshop, seminar) vastgesteld en aan de omstandigheden aangepast.
 
2b. Gebruiker meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een bedrijf of instelling een honorarium voor begeleiding en training van groepen (workshops, trainingen, projecten op maat, e.d.). Het honorarium wordt vastgesteld per traject en op de omstandigheden toegesneden.

3. Jaarlijks kan dit bedrag op 1 januari, 1 april, 1 juni en 1 september worden aangepast aan inflatie en marktconformiteit. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 
4. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van dit honorarium indien de kwartaalgrens wordt overschreden.
 
Artikel 7 Betaling

1. Tijdens de eerste afspraak terende gesprek van maximaal een 1 ½ uur, bepalen opdrachtgever en gebruiker of een overeenkomst wordt aangegaan. Er zullen voor de eerste afspraak geen kosten in rekening worden gebracht als blijkt dat het niet tot een overeenkomst tussen de opdrachtgever en gebruiker komt.

2. Betaling dient te geschieden na iedere individuele sessie, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Op verzoek kan op rekening betaald worden (na goedkeuring door Larapinta). Als er op rekening betaald wordt verplicht de opdracht gever zich het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na
factuurdatum over te maken op de bankrekening van Larapinta. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien niet direct aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft opdrachtgever 14 dagen de tijd alsnog de betalingsverplichting na te komen.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

1. Alle door gebruiker geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, video's, boeken, enz., blijven eigendom van gebruiker.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk  opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 55,00.

2. Indien de gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, klachtenprocedures

1. De gebruiker omschrijft en handelt naar het gedragscriterium van de Larapinta gedachte.
 
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de samenwerking te allen tijde schriftelijk opzeggen, zonder opgaaf van reden en per direct.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst is
gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde goederen binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele of fysieke schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de gebruiker. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
 
De behandelingen en methodieken zijn gebaseerd op technieken voor deze tijd.
Veel informatie is uitgewerkt door Larapinta verkregen door trainingen en aanwijzingen met behulp van en door de Meesters.
Het toepassen ,uitdragen of overnemen van deze methodieken of werk geschiedt voor eigen risico.
Larapinta,  Thea Lagendijk en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hier uit zou kunnen voortvloeien.

De toepassing van de methodieken en werkmethoden garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in plaats van de reguliere behandelwijze.


Artikel 14 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn
verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gratis te verkrijgen bij Larapinta,Weijland 7, 2415BA Nieuwerbrug. Ook op www.larapinta.nl  zijn de Algemene Voorwaarden te bekijken.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

© Larapinta 2015
 

To the English website