Larapinta

Een poging om autisme van binnen uit te begrijpen.

Beste lezer,

Lezing 11 mei 2016 over autisme bij Larapinta door Jan Peter Miedema.

Deze lezing wordtgegeven omdat er veel misverstanden bestaan over autisme.
Zowel professionals als leken weten vaak niet hoe hier mee om te gaan.
Zij zijn zoekende naar methodieken om deze groep mensen behulpzaam te kunnen zijn in het dagelijks bestaan.

Een poging om autisme van binnen uit te begrijpen.

Deze lezing gaat in op het verschijnsel autisme. Wat is dat autisme nu eigenlijk. Hoe kunnen wij begrijpen hoe de autist denkt, doet en voelt. Is het wel zo verschillend aan hoe de niet-autist (neuro typical) denkt en is?
Wat doet de prikkelverwerking bij autisten. Wat voor impact heeft die op hun leven. Ik laat een filmpje zien over hoe de prikkelverwerking optreedt en de gevolgen hiervan.  Wat is de context waarin niet-autisten denken en voelen en hoe is die bij mensen met autisten. Hoe past hierin taal en communicatie? Hoe verwarrend is taal. Hoe moeilijk zijn open vragen. Wat is de functie van details. 
Wat voor gevolgen heeft dat op de communicatie en wat kunnen wij als niet-autisten er mee als we in contact komen met autisten.
Maar bovenal, wie zijn ze en hoe kunnen we met hen communiceren. Hen begrijpen is de voorwaarde tot begeleiding. Autisme staat niet los van de persoon zelf. Ieder mens met autisme is anders. Ook voor hen geldt dat ze mens zijn en hun hele mens-zijn is aan de orde. 

Men noemt het een handicap, maar is dat het ook? Is het niet eerder een andere staat van zijn, die het denken, voelen en handelen beïnvloedt. Kijken we alleen naar wat autisten niet kunnen? Of gaan we uit van wat ze wel kunnen en hoe ze te helpen bij hun kwaliteiten te komen? En wat heeft onze maatschappij aan hun kwaliteiten. En hoe moeilijk maken wij het de autisten om in deze maatschappij te leven? 

Jan Peter Miedema (63 jaar) is maatschappelijk werker/systeemdeskundige/autismedeskundige. Hij heeft sinds 2008 een eigen bureau, de VOF Miedema Knobbe te Warmond. Met dit bureau begeleidt hij mensen met autisme (vooral mensen met het syndroom van Asperger) door bijna het hele land. Hij wordt betaald vanuit een PGB. Samen met de klant vraagt hij een indicatie aan bij de gemeente en laat die verzilveren in de vorm een PGB.
Jan Peter heeft jarenlang bij de MEE Leiden gewerkt als maatschappelijk werker en consulent. Hier werkte hij voornamelijk met mensen met een lichte verstandelijk beperking en autisten. Ook heeft hij in Alkmaar en Rotterdam gewerkt bij een MFC. Dit Multi Functionele Centrum deed onderzoek bij licht verstandelijke gehandicapten met een vermoeden van een psychiatrische stoornis. 
Ook is hij maatschappelijk werker/zorgbemiddelaar geweest bij een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Monster. Daarna heeft hij als maatschappelijk werker gewerkt bij Auriga in Dordrecht. Dit is een orthopedagogisch instituut voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijk gehandicapten.

 

Thea lees ook autisme
Ruim 40 jaar ervaring in de alternatieve hulpverlening op velerlei gebied.
De grootste interesse ligt in de werkzaamheid van de menselijke geest en de uitwerking daarvan op de mens.
Heeft een hekel om met  namen en titels zichzelf te bewijzen.
Het gaat haar om de ethische kwaliteit en niet de kwantiteit.
Een ervaringsdeskundige die zowel met de groten als kleinen der aarde te maken heeft gehad in binnen en buitenland. 


Omdat er steeds meer de diagnose Autisme gesteld wordt lijkt het mij tijd om wat inzicht te geven aan diegenen die werkelijk geïnteresseerd zijn om een daadwerkelijke hulpverlening  te kunnen geven die resultaat oplevert.
Zelf doe ik dit  via mijn intuïtie maar ook in samenwerking met personen die daar hun specialisatie van gemaakt hebben.
Helaas is het zo dat velen menen dat zij gespecialiseerd zijn in dit onderwerp maar de belangrijkste factoren en het inzicht die het mogelijk maken om met iemand die last heeft van autisme contact te maken ontbreekt vaak.
Vaak hoor ik in mijn eigen praktijk dat een autist bewust gebruik maakt van de standaard procedures die uitgevoerd worden.
Wanneer zij iets niet willen weten zij dit handig om te zetten in het eigen voordeel.
Het jammere is dat zij zichzelf daardoor op een niveau houden waar zij niet thuis horen met alle gevolgen van dien.
Ook professionele hulpverleners wensen dit patroon te doorbreken maar zijn vaak gebonden aan wetten en regels.
Het is dus ook belangrijk dat men in gaat zien dat men gezamenlijk de informatie bundelt zonder slag om de arm politiek.
Zowel de dienstverlener , patiënt en bovenal de omgeving zal meer de verantwoordelijkheid dienen te dragen om een zo goed mogelijk klimaat te creëren en in alle openheid met instanties en elkaar te communiceren en de eigen werkzaamheden duidelijk  voor iedereen uit te voeren met  verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Met dient er van bewust te zijn dat iedereen graag anders wil maar gebonden is aan regels en wetjes. Dit heeft ook veel te maken met het feit dat men de verantwoording vaak alleen bij de hulpverlener neer legt wanneer er iets mis gaat. Men vergeet vaak de eigen rol in het spel  te vermelden. Dus is het logisch dat de hulpverlener niet alles vermeld.
Het is dus van het grootste belang om opnieuw samen te leren werken en het vertrouwen in en met elkaar weer op te bouwen. Dit is alleen mogelijk wanneer iedereen betrokken is en niet denkt in termen van winnen /verliezen of goed en fout.

Deze avond zal in het licht van Jan Peter staan.
Wil men meer over mijn ervaringen en methodieken leren of weten kan dit  geregeld worden. Er zal een formulier liggen met de methodieken die ik toepas.

Aanvang 20:00 uur. Investering : wat jij het waard vindt. Er zal een bus bij de keuken staan waar men de bijdrage in kan doen.
Adres: Larapinta, Weijland 7,2415BA Nieuwerbrug.
Wegens het beperkt aantal plaatsen is het noodzakelijk te reserveren.
Dit kan via de website www.larapinta.nl  of telnr.: 0348-688055

To the English website